جستجوی مقالات فارسی – جبر در تاریخ۱- قسمت ۱۱

نتیجه فال میانه است.
در مقام دعا و تمنا باید از خداوند مدد خواست تا خداوند راه خیر و خوش پیش پای صاحب فال بگذارد، با تکیه بر امید و روزگار خوب در آینده. (عسکری عالم، ۱۳۸۸: ۱۱).
* وَه کی تُوریاینه بِه کیشم نازِت وَ پای پَتی بامَه پیشوازِت
«با کی قهر کردهای تا ناز تو را بکشم و پای برهنه به استقبال تو بیایم».
نتیجه فال میانه است.
برای رفع کدورت و مهر و محبت باید گام برداشت. باید به هر راهی متوسل شد تا یار و یاور خواسته به راه بیاید. (همان: ۹).
* خدا مَه کِردیه جاتی نَه کی درد نه تُووِت به گری نه رنگِت بو زرد
«از خدا میخواهم که تن و بدنت سالم باشد. نه تب کنی و نه رنگت زرد شود».
نتیجه فال میانه است.
با تکیه بر خوش بینی و سرانجام نیک، در حق دوست دعا و تمناست و طلب سلامتی از خداوند برای یار، تا همواره در کمال صحت زندگی کند. (عسکری عالم، ۱۳۸۸: ۱۰).
* دَسمال دَسَکه ت بیلا دُوان بُو یکی اوریشم، یکی کتان بُو
«دستمالهای دستت( برای رقص) بگذار دو تا باشد. یکی از جنس ابریشم و دیگری از کتان باشد».
نتیجه فال خوب است.
پیام شادی به همراه دارد. پیام رقص و جشن و شادمانی باعث امیدواری است. نیت و کار مورد نظر به خوبی و خوشی انجام میگیرد. (هما: ۱۵).
* خَه وَر خُوشی هَت وهار دَمی یَه باخ دوسَکَم ژَه گُل چَه می یَه
«خبر خوشی رسید که بهار دمیده، و باغ دوستم از پر گلی خم شده».
نتیجه فال خوب است.
خبر از آیندهی روشنی دارد. بهار فصل گل و زیبایی است. به ویژه اینکه باد بهاری این خبر مسرّت بخش را پیام آورده است. (همان: ۱۸).
* سرداری بِه پُوش چُوخا اَر بانی تا بُونهَ سیل کَر قُوم و خُویشانی
«سرداری بپوش و روی آن عبا بپوش، تا اقوامت به تماشای تو بنشینند».
نتیجه فال خوب است.
در این بیت نوید خبر خوش است. پوشیدن لباسهای زیبا و آراسته شدن برای شرکت در جشن و شادی که در راه است، به صاحب فال مژده میدهد که باید به آنچه در دل دارد امیدوار باشد. (همان: ۱۸).
* خاصَه خُوَه شی بُو خُوَه خاصی بُو درُو بار به کی مِدوم راسی بُو
«خوب است روزگار خوش باشد و همواره خوب و خوش، دروغ کوچ کند و همیشه راستی و راست کرداری باشد».
نتیجه فال میانه است.
در مقام تمنّا و آرزو است. آرزویی که در آن نیت خیر هست و خوبی و خوشی. آرزویی که دروغ و ریا کوچ کند و درستی و راستی جای آن را بگیرد. (عسکری عالم، ۱۳۸۸: ۲۸).
* بُورهِ به چیموُ ترکِ دنیا کیم یا زشتی ژَه دِل دنیا جیا کیم
«بیا با هم ترک دنیا کنیم و یا زشتی و زیبایی دنیا را از هم جدا کنیم».
نتیجه فال میانه است.
برای بهبود روش های خوب باید با هم عهدو پیمان بست. و زندگی را از زشتی پاک کرد. آرزویی است که در جهت خیر و خوبی گرایش دارد. تا با امید به نتیجه برسد. (همان: ۳۰).
* کِراسِت مخمل سروَن اوریشم خیری بِیَه پیم بَنَه دوریشم
«جامه ات مخمل است و سربندی ابریشمین داری، هدیه ای به من بده، بنده درویشم».
نتیجه فال میانه است.
در مقام تمنّا و تقاضاست از دوست، تا که بر سر مهر آید. تعریف و تمجید از یار است. یار زیبا پوش و آراسته و پیراسته، بدی و زشتی در این بیت نیست، هرچه هست نوعی کلام زیباست. (همان: ۳۲).
* یا علی هانای به رَس وَدادَم وَدیدار دوس بِکَه دِلشادم
«یاعلی به فریاد دل من برس و مرا به دیدار دوست دلشاد گردان».
نتیجه فال میانه است.
در مقام دعا و تمنّا از مولا علی (ع) است، تا به خواسته دل آدمی برسد و کار به خوبی به انجام رسد. (عسکری عالم، ۱۳۸۸: ۳۲).
* هام وَه سر ریان پِرِه حاوالی وَه سرمه مچو ساتِ وَه سالی
«بر سر راه نشستهام تا از تو خبر گیرم و هر لحظه به اندازه یک سال بر من میگذرد».
نتیجه فال خوب نیست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.