جبر در تاریخ۱- قسمت ۱۳

*چراخت روشن، زِنگونیت شیرین بمارکت بو، لَک کُل جا رنگین
«اجاقت کور نیست(در گذشته پسر را اجاق و چراغ خانه میگفتند) و زندگی خوب و شیرینی داری. خجسته و مبارک باد بر تو ای لک زبان همه چیز خوب و زیبا».
نتیجه فال خوب است. ای صاحب فال
این نیت شما سرشار از خوبی و حسن ثمر است. اهمّیّت فرزند در زندگی، و لک زبان بودن بخشی از زاگرس را میفهماند. (آزادبخت، ۱۳۸۷: ۱۸۶).
* وی بابابزرگ پیر دلفانه یَه جای گذرگای سیاه زلفانه
«به آن بابابزرگ، پیر دلفان قسم میخورم، که این مکان گذرگاه سیاه زلفان است».
نتیجه فال خوب است.
قریب به یقین بر امر و کار مورد نظر در جهت بهبودی و انجام آن امیدی هست. (عسکری عالم، ۱۳۸۸: ۷۵).
* سازنه بارِن تا ساز به ژَه نی دَنگ کَرِه بارِن تا گه بِه خُووه نه
«نوازنده ساز را خبر کنید تا بیاید و بنوازد، آوازه خوانی خبر کنید تا بیاید بخواند».
نتیجه فال خوب و عالی است.
ساز و آواز خبر از انجام کار پیش رو دارد، کاری که به خوبی انجام خواهد گرفت. با شادی و شادمانی هرچه بهتر و بیشتر. (همان: ۱۳۲).
* حاکم وَه تیر بُو، تیرِ بدکارهِ مونس بوتیه مار، مار شاخدارهَ
«محکوم به تیرباران شدن، شود. آماج تیر بدکاران قرار گیرد. مونس و همدم او مار شاخ دار شود».
نتیجه فال خیلی بد است.
نشانهی ظلم وستم در فال پدیدار است. ستمی که جانکاه است. بنابراین فال نیک نیست و فریاد است بر علیه نابکاران. (همان: ۱۳۶).
* ژَه شیرازهَ مام لیمو بارِمهَ وَکسی نیمه م ارّا یارِمَه
«از شیراز میآیم و لیمو به سوغات آوردهام، به کسی نمیدهم همه را برای یار آوردهام».
نتیجه فال خوب است.
حکایت از دوستی و محبت دارد. کاری اگر مورد نظر باشد خوب است انجام شود. هدیه بخشیدن به دوست حکایت از روز خوش دارد و دوست بر سر مهر میآید و روزگار خوش و خرم میشود. (عسکری عالم، ۱۳۸۸: ۵۱).
* گم که کِرماشُو چاله زمینه بی سُتین خاصه جاکی شیریه
«کرمانشاه را فراموش کن زیبا نیست چاله زمین است. بیستون زیباست جای شیرین است».
نتیجه فال میانه است.
در واژه واژه های فال کلام زیباست. هرچند گلایه از شهر و دیار یار دارد. اما نشانه خوب و خوش هم دارد. پس جای امیدواری دارد، که کار به سامان میرسد البته بر اثر گذر زمان. (همان: ۷۸).
* بُو درد دِلِم اَرینت بُوشِم قَسَمهَ میرِم اَرا کس نُوشم
«بیا تا درد دلم و راز درونم را برایت بگویم. قسم میخورم که به غیر تو این راز را برای دیگران بازگو نکنم».
نتیجه فال میانه است.
باید از دوست یاری و کمک خواست تا بلکه بر سر مهر بیاید دوست و یاری که محرم راز است و میشود و به او اطمینان کرد. و این چنین است که کار و امر مورد نظر به نتیجه دل خواه میرسد. (همان: ۳۷).
* بومَه بالِ نی، بال بال بِه کَه رِم مَل بی بالِم چِطور به پَه رِم
«همچون پرندهای بال بال میزنم، اما من بال پرواز ندارم چگونه پرواز کنم».
نتیجه فال بد است.
گویا تقدیر چنین خواسته که در اندوه و غم به سر ببرند. پرنده بدون پر پرواز اسیر عقاب میشود. و این نشانه آن است که فرصت مناسب نیست و نباید دست به کاری زد که مشکلی به دنبال دارد. (عسکری عالم، ۱۳۸۸: ۵۶).
* اگر راسَه می راسَه گفتارت بُو نیشون بِیَه کار و کِردارت
«اگر راست میگویی و به راستی خود پایبندی بیا و در عمل کار و کردارت را نشان بده».
نتیجه فال میانه است.
سعادت و خوشبختی شخصی زمانی است که رفتار و گفتار آدمی یکی باشد و چنین رفتاری از دوست انتظار میرود که آیا این رفتار پسندیده را نشان دهد یا خیر… به هر حال از او این خواسته درخواست میگردد. اگر بپذیری مفید خواهد بود. (همان: ۸۴).
*قافله ی اَمین متای بارهَ سی کوگِ چیه م رَشته ی وَ سَر بارهَ سی
-قافله ای از راه رسیده و متاع فراوان به همراه دارد. و افزون بر این زیبارویی آراسته همچون کبک دری هم با خود دارند. (همان: ۷۳).
نتیجه فال خوب است.
خبر خوب از راه میرسد و قاصد که خود پیام آور خوبیهاست و یاران خوش رو و خوش چهره نیز میآیند. کار به نیکی و سلامتی به پایان میرسد.
* زلیخا ژَه مصر شیرین ژَه ارمَن دوس وَ کرماشُو بِلبِل وَه چمن

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.