پژوهش – جبر در تاریخ۱- قسمت ۱۶

ممکن است زمانی که این بیت سروده شده، قصر شیرین شهری تجاری بوده باشد.
* کُرَلَه مُوشِن یا خدا جنگ بو دوره مشروطه دَس و تفنگ بو
«پسران جوان آرزو میکنند و از خدا میخواهند جنگی اتفاق بیفتد، تا همانند زمان مشروطه بتوانند با استعمارگران خارجی و ایادی داخلی آنها بجنگند و از منافع مادی و معنوی میهن خود دفاع کنند».
ای صاحب فال اقدام به این عمل در این شرایط به صلاح شما نیست. شرایط حاضر امکان موفقیت را از شما سلب نمودهاست پس باید منتظر فرصت دیگری بود.
نتیجه فال بد است
حساسیت زاگرس نشینان و آگاهی آنها از اوضاع سیاسی کشور بخصوص در زمان مشروطیت حکومت قاجار را نشان میدهد. (همان: ۱۲۸).
* یسه پیر بیمه، برگم رزیایه گَل گَل نازاران و سام توریانه
«پیر شدم برگهایم ریخته شد. دسته دسته نازپروردگان که در سایهام آرام میگرفتند، با من قهر کردهاند و در کنارم نمیمانند».
افسوس که نامه جوانی طی شد وان تازه بهار زندگانی دی شد
آن مر غ طرب که نام او بود شباب فریاد ندانم که کی آمد کی شد
(رباعیات خیام)
انجام این مطلوب در حد توان شما نیست. پس رهایش کن.
نتیجه فال بد است.
به دوران پیری، ناتوانی و نامهربانی با پیران اشاره دارد. حتی ممکن است فرزندی که پدر و مادر از جان برایش مایه گذاشتهاند، او را رها کنند. (آزادبخت، ۱۳۸۷: ۱۴۵).
* بِنَم ای گوچُن بِچَه شماره بِمارِکت بو، سای ای هزاره
«عصایت را در دست بگیر و شمارش کن. ای صاحب هزار گوسفند، گلهات مبارک باشد».
(دوستی، ۱۳۹۲: ۱۰۴).
* اَرا چوی هر سال کِرَمت نی یه گل باخی و در حِرَمت نی یه
«چرا مثل سالهای گذشته رحمت و بخشش نداری و در درب خانهات گل محمدی با رایحه خوش وجود ندارد».
ای صاحب فال مفهوم بیت منفی است و به عدم تحقق خواستهات اشاره دارد. تلاش و پا فشاری در این جهت فایدهای ندارد.
نتیجه فال بد است.
احتمالاً شاعر با نهایت مهارت به عدم بارندگی و خشکسالی بخصوص در فصل بهار اشاره دارد که مثل سالهای قبل طبیعت سر سبز نیست و دامِ دامداران و کشت کشاورزان در حال زیان هستند. (آزادبخت، ۱۳۸۷: ۱۹۰).
* قُروپه قاوکُل، رمه وِرَن دِل دوسکم نیشته چوی خَرمن گُل
«صدای شلیک سلاحهای«قاوکل» و «وِرَن» دِل شنیده شد. دوستم همچون خرمنی گل با آرامش خیال نشسته است».
ای صاحب فال نشانه های موفقیت شما آشکار شده که امنیت و آرامش ادامه کار را برای شما به دنبال دارد.
نتیجه فال خوب است.
دو سلاح «قاوکل» و«وِرَن دل» را معرفی میکند. و آشنایی زیاد زاگرس نشینان با اسلحه را بیان میکند. (دوستی، ۱۳۹۲: ۱۰۷).
* کراس کرچ نو گولِش اِ نازه بمارکت بو ای دوس تازه
«پیراهن زیبا و چیندار که گلهای زیبایی بر آن نقاشی شده است، بر تن داری. این دوست جدید که انتخاب کردی بر تو مبارک باشد». (نجف زاده قبادی، ۱۳۹۱: ۱۰۸).
* کرل برسن یه کرماشونه چراغ سوزه کی سوزه میدونه
«ای جوانان بیایید اینجا کرمانشاه است. و این چراغ سبز گواهی میدهد که اینجا سبزه میدان است».
روشنی در پیش است و باید شتاب کرد. سرانجام کار خوشایند است.
نتیجه فال خوب است.
کرمانشاه به عنوان شهری دیدنی معرفی شدهاست. (آزادبخت، ۱۳۸۷: ۱۵۴).
* اَلیمی حُواردیه، دِنُونم حاله تونِ اَ سوزه قرآن وَ باله
یک دانه آلوچه خوردهام و دندانم کُند و بی حس شده است.
گس:.«حالتی که دندان پس از چویدن غوره یا آلو ترش، به خود میگیرد». (حیرت سجادی، ۱۳۶۹: ۲۷۸).
تو را به جان آن سبزهرویی که بر بازویش دعای سبز بسته است، قسم میدهم
نتیجه فال میانه است.
ای صاحب فال با علاقه تصمیم به انجام کاری داری که نتیجه آن برایت ندامت و چشیمانی در پی دارد. (آزادبخت، ۱۳۸۷: ۱۵۷).
*خوشال وَ کُری، گرمسیری جاسی منزل اَر منزل دَم کُل هُمساسی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.