قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع اثرت، گرفت:.، -اسمیرنف،

دانلود پایان نامه

استنباطی به روش زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت:.
برای اطمینان از طبیعی بودن توزیع دادها توسط آزمون کلوموگروف -اسمیرنف برای نرمال بودن داده ها استفاده شد. برای بررسی اثر متغییرهای مستقل بر مهارت اندازهگیری شده از واریانس مرکب برای تعیین اثرت گروه و مراحل استفاده کردیم.

فصل چهارم

یافته‌های تحقیق

در این فصل

  منابع پایان نامه درمورد کاتد، (۵-۸)، آند،، (۵-۷)

دیدگاهتان را بنویسید