قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع تحلیل داده

دانلود پایان نامه

به تجزیه و تحلیل دادهای خام به دست آمده از اجرای تحقیق می‌پرداز یم .ابتدا نتایج آماری و تجزیه و تحلیل دادها بر اساس اهداف و فرضیه‌های تحقیق در قالب جدول و نمودار نشان داده می‌شوند.
سپس محاسبات آماری و تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شده که شامل موارد زیرمی‌باشند:
۱-بررسی توصیفی دادها
۲-آزمون فرض

  مقاله درموردناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان

پاسخی بگذارید