قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع تحلیل واریانس، تحلیل داده

دانلود پایان نامه

طبیعی بودن متغییرهای تحقیق و همگنی واریانس‌ها
۳-تجزیه و تحلیل واریانس مرکب برای مقایسه سه گروه
۳-آزمون tهمبسته جهت بررسی وضعیت درون گروهی
۴-آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی اختلاف بین گروه ها
برای محاسبات و تجزیه و تحلیل دادها از MANOVA وبرای ترسیم نمودار از نرم افزار Excelاستفاده گردید .همچنین سطح معنا داری برای تمام فرضیههای

  دانلود تحقیق با موضوع (۲۰۱۱)، لگلسیا، ، تمرین،نشان

پاسخی بگذارید