قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع تحلیل واریانس، تحلیل داده

دانلود پایان نامه

طبیعی بودن متغییرهای تحقیق و همگنی واریانس‌ها
۳-تجزیه و تحلیل واریانس مرکب برای مقایسه سه گروه
۳-آزمون tهمبسته جهت بررسی وضعیت درون گروهی
۴-آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی اختلاف بین گروه ها
برای محاسبات و تجزیه و تحلیل دادها از MANOVA وبرای ترسیم نمودار از نرم افزار Excelاستفاده گردید .همچنین سطح معنا داری برای تمام فرضیههای

  پایان نامه با واژگان کلیدیتقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت

دیدگاهتان را بنویسید