قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع فعالیت جسمانی

دانلود پایان نامه

جسمانی انجام دادند فعالیت جسمانی افراد مهارت یک خم کشتی بود که این مهارت را تکرار کردند و در گروه سوم به مدت ۱۵ دقیقه تحت القای هیپنوتیزمی و ۱۵ دقیقه فعالیت جسمانی(مهارت یک خم کشتی) قرار گرفتند.

متغیرهای تحقیق:
متغیرهای مستقل: تمرین هیپنوتیزم،تمرین بدنی
متغیرهای وابسته: نمره آزمون عملکرد و یادداری
ابزار مورد استفاده
برای

  منابع و ماخذ پایان نامه میکنند.این، دوروش، ماتریکسهای، کووالانسی

دیدگاهتان را بنویسید