قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع گروه کنترل، جامعه آماری، امام رضا (ع)، تربیت بدنی

دانلود پایان نامه

گردید. با توجه به هدف تعیین شده ، این پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده است. در این روش طرح پیش آزمون و پس آزمون با سه گروه آزمایشی
بدون گروه کنترل(چون تاثیر هیپنوتیزم مد نظر است میتوان تمرین بدنی را گروه کنترل نیز در نظر گرفت) به اجرا در آمده است .
جامعه آماری :
جامعه آماری این پژوهش از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه امام رضا (ع) که

  پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

دیدگاهتان را بنویسید