Posted on

عملکرد بازیکنان گلف شده است.
الکس و آدام لگلسیا (۲۰۱۱) در تحقیق تحت عنوان هیپنوتیزم بالینی بر روی بازیکنان بیسبال افزایش بهبود درد ناشی از تمرین،نشان دادند که هیپنوتیزم بر عملکرد تأثیر مثبت دارد و در کاهش درد ناشی از صدمات ورزشی در طول تمرین و مسابقه اثر گذار بوده است.
در مقابل تعدادی از محققان استفاده از هیپنوتیزم را در ورزش