قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ،که، است(۰.۰۰p)، اتا،می، ۶۳

دانلود پایان نامه

۲۹.۹۲ ۰.۰۰ ۰.۶۳
خطا ۹.۱۸ ۱۷ ۰.۵۴
واریانس کل ۳۵۷ ۲۰
با توجه به جدول۴-۳،شرایط اثر معناداری بر نمرات پس آزمون داشته است(۰.۰۰p) ،که با درنظرگرفتن مجذور اتا،می توان گفت ۶۳ درصد این تغییرات ناشی از

  منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، رگرسیون خطی، شبکه عصبی، چند متغیره

دیدگاهتان را بنویسید