قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ،که، است(۰.۰۰p)، اتا،می، ۶۳

دانلود پایان نامه

۲۹.۹۲ ۰.۰۰ ۰.۶۳
خطا ۹.۱۸ ۱۷ ۰.۵۴
واریانس کل ۳۵۷ ۲۰
با توجه به جدول۴-۳،شرایط اثر معناداری بر نمرات پس آزمون داشته است(۰.۰۰p) ،که با درنظرگرفتن مجذور اتا،می توان گفت ۶۳ درصد این تغییرات ناشی از

  دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان، بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی

دیدگاهتان را بنویسید