قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد است(۰.۰۰۳p)، ،که، اتا،می، ۴۰۲.۱۴

دانلود پایان نامه

۲۷۷.۲۲ ۱۱.۷ ۰.۰۰۳ ۰.۴۰
خطا ۴۰۲.۱۴ ۱۷ ۲۳.۶۵
واریانس کل ۷۵۲۹ ۲۰
با توجه به جدول۴-۴،شرایط اثر معناداری بر نمرات پس آزمون داشته است(۰.۰۰۳p) ،که با درنظرگرفتن مجذور اتا،می توان گفت ۴۰

  پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، تقسیم بندی

دیدگاهتان را بنویسید