قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی

دانلود پایان نامه

درصد این تغییرات ناشی از تاثیردرمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی مراجعین بر اساس پرسشنامه افسردگی بک در شرایط آزمایش است.

فرضیه ۲: درمان دارویی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تأثیر دارد.
جدول شماره ۴-۵:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان دارویی در کاهش افسردگی بر اساس دماسنج خلق گروه آزمایش

منب

  پایان نامه با واژگان کلیدیتکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز

پاسخی بگذارید