قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی

دانلود پایان نامه

۲۰

با توجه به جدول۴-۵،شرایط اثر معناداری بر نمرات پس آزمون داشته است(۰.۰۰p) ،که با درنظرگرفتن مجذور اتا،می توان گفت ۶۱ درصد این تغییرات ناشی از تاثیر درمان دارویی در کاهش افسردگی مراجعین در شرایط آزمایش است.

جدول شماره ۴-۶:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان دارویی در کاهش افسردگی بر اساس پرسشنامه افسردگی بک گروه آزمایش

  پایان نامه درمورد ساییده، آورند.، درآورده،

دیدگاهتان را بنویسید