Posted on

به جدول۴-۶،شرایط اثر معناداری بر نمرات پس آزمون داشته است(۰.۰۰۱p) ،که با درنظرگرفتن مجذور اتا،می توان گفت ۵۱ درصد این تغییرات ناشی از تاثیردرمان دارویی در کاهش افسردگی مراجعین بر اساس پرسشنامه افسردگی بک در شرایط آزمایش است.فرضیه ۳: درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال