قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی

دانلود پایان نامه

گرفت که بین سه گروه درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به میانگین نمرات سه گروه بدست آمده،می توان چنین نتیجه گرفت که درمان ترکیبی نسبت به سایر درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی میانگین بیشتری را در کاهش افسردگی مراجعین زن

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی - رفتاری، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی

دیدگاهتان را بنویسید