قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی

دانلود پایان نامه

چهارم پژوهش را تأیید کرد .یعنی بین سه گروه درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به میانگین نمرات سه گروه به دست آمده،درمان شناختی – رفتاری(۵)،درمان دارویی(۵.۴۰)ودرمان ترکیبی(۷.۲۰) می توان چنین نتیجه گرفت که درمان ترکیبی نسبت

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع دلتوئید، ۴۱/۵±۲۵، ۴۴/۴±۲۰/۳، ۴۵/۷±۱۲/۴

دیدگاهتان را بنویسید