قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، میانگین مجذورات

دانلود پایان نامه

تاثیر درمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی مراجعین در شرایط آزمایش است.
جدول شماره ۴-۴:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی بر اساس پرسشنامه افسردگی بک گروه آزمایش
منبع اثر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات آماره F مقدارP مجذور اتا
عرض از مبدا

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع پرگزیمال، ۱۰%، ۰/۳۳۲،

دیدگاهتان را بنویسید