قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، میانگین مجذورات، درمان دارویی

دانلود پایان نامه

افسردگی تأثیر دارد.

جدول شماره ۴-۷:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) در کاهش افسردگی بر اساس دماسنج خلق گروه آزمایش

منبع اثر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات آماره F مقدارP مجذور اتا
عرض از مبدا ۱۶.۱۹

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دیدگاهتان را بنویسید