قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی

دانلود پایان نامه

تاثیر درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) در کاهش افسردگی مراجعین در شرایط آزمایش است.
جدول شماره ۴-۸:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) در کاهش افسردگی بر اساس پرسشنامه افسردگی بک گروه آزمایش
منبع اثر مجموع مجذورات درجه آزادی

  پایان نامه درمورد ، sim('anodepressure15')، ip(2,i)==1، sim('anodepressure1')

دیدگاهتان را بنویسید