دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی – رفتاری، میانگین مجذورات، درمان دارویی، سطح معنادار

ه درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین

مجموع مجذورات میانگین مجذورات درجه آزادی مقدار F سطح معناداری

بین گروهی ۲۷.۴۶ ۱۳.۷۳ ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *