قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی، سطح معنی داری، درمان دارویی

دانلود پایان نامه

باتشخیص اختلال افسردگی به خود اختصاص داده اند.

جدول ۴-۱۰:نتایج آزمون شفه در سه گروه درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین

گروهها تفاوت میانگین سطح معنی داری
درمان شناختی-رفتاری ۰.۴۰

  پایان نامه درمورد پلاریزاسیون، تحلیلی-عددی، ، ارزیابی،

پاسخی بگذارید