قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی – رفتاری، درمان دارویی

دانلود پایان نامه

معنی داری سه گروه درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین در آزمون شفه ،بین درمان شناختی – رفتاری، و درمان ترکیبی در سطح (۰.۰۰۹) و بین درمان دارویی و درمان ترکیبی در سطح(۰.۰۰۱)تفاوت معنی داری وجود دارد

فصل پنجم
بحث و تفسیر نتایج

از آنجا که یک تحقیق

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی - رفتاری، اختلال افسردگی

دیدگاهتان را بنویسید