قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد میانگین مجذورات، پیش آزمون

دانلود پایان نامه

میانگین مجذورات آماره F مقدارP مجذور اتا
عرض از مبدا ۸۰.۶۲ ۱ ۸۰.۶۲ ۳.۹۸ ۰.۰۶ ۰.۱۹
پیش آزمون ۳۳.۳۵ ۱ ۳۳.۳۵ ۱.۶۵ ۰.۲۱ ۰.۰۸
شرایط

  دانلود تحقیق با موضوع دانشجویان، تصویر سازی

دیدگاهتان را بنویسید