قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیش آزمون

دانلود پایان نامه

۱ ۱۶.۱۹ ۲۱.۹۹ ۰.۰۰ ۰.۵۶
پیش آزمون ۵.۵۸ ۱ ۵.۵۸ ۷.۵۸ ۰.۰۱ ۰.۳۰
شرایط ۳۴.۷۹ ۱ ۳۴.۷۹

  پایان نامه درمورد ، Anode، ip(2,ij)=1.5، ip(2,ij)=1

دیدگاهتان را بنویسید