قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ۰.۷۳، ،که، است(۰.۰۰p)، اتا،می

دانلود پایان نامه

۴۷.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۷۳
خطا ۱۲.۵۱ ۱۷ ۰.۷۳
واریانس کل ۷۳۹ ۲۰

با توجه به جدول۴-۷،شرایط اثر معناداری بر نمرات پس آزمون داشته است(۰.۰۰p) ،که با درنظرگرفتن مجذور اتا،می توان گفت ۷۳ درصد این تغییرات ناشی از

  مقاله درموردناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان

دیدگاهتان را بنویسید