قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ۲۷۴.۱۴، ۰.۰۰۱، ۱۵.۱۴، ۵۲۸۸

دانلود پایان نامه

۰.۰۰۱ ۰.۹۷ ۰.۰۰
شرایط ۲۷۴.۱۴ ۱ ۲۷۴.۱۴ ۱۸.۱۰ ۰.۰۰۱ ۰.۵۱
خطا ۲۵۷.۳۸ ۱۷ ۱۵.۱۴
واریانس کل ۵۲۸۸ ۲۰
با توجه

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، میانگین مجذورات، درمان دارویی

دیدگاهتان را بنویسید