قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ۴۸۵.۴۲، است(۰.۰۰p)، ،که، اتا،می

دانلود پایان نامه

۴۸۵.۴۲ ۱ ۴۸۵.۴۲ ۲۴.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۵۸
خطا ۳۴۳.۶۴۱۷ ۱۷
واریانس کل ۶۱۰۶ ۲۰

با توجه به جدول۴-۸،شرایط اثر معناداری بر نمرات پس آزمون داشته است(۰.۰۰p) ،که با درنظرگرفتن مجذور اتا،می توان گفت ۵۸

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۴/۱۴۴، وزنهM=، شانه+، شانه=D

پاسخی بگذارید