قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی

دانلود پایان نامه

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف:
این پرسشنامه توسط ریف در سال (۱۹۸۹) به منظور اندازه‌گیری مقیاس‌های بهزیستی روانشناختی ساخته شد. ریف و کینر (۱۹۸۹) این الگو را پیشنهاد کردند که توسط پژوهشگران بسیاری بررسی شده است آنها برای اندازه‌گیری مؤلفه‌های بهزیستی روانشناختی نسخه‌ی اصلی مقیاس‌های بهزیستی روانشناختی را که دارای ۸۴ گزاره

  دانلود پایان نامه با موضوع نمایند.نمره، وقت،کمی،گاهی، ضربدر، ۱۱

پاسخی بگذارید