قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی

دانلود پایان نامه

مخالف تا کاملاً موافق مشخص می‌سازد که تا چه حد با هر یک از عبارات موافق یا مخالف است. سؤال (۳-۴-۵-…..- ۹-۱۰-۱۳-۱۶-۱۷) به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند (ریف، ۲۰۰۹؛به نقل از حسینی،۱۳۹۲). همچنین از جمع کل نمرات بهزیستی روانشناختی کل بدست می‌آید.
روایی و پایایی: پایایی این پرسشنامه در پژوهش‌های متعدد گزارش شده است. دایرونیک۷۲

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع دلتوئید، ۶۳/۹±۱۸/۰، ۶۱/۸±۱۳/۶، ۷۹/۶±۱۱/۹

دیدگاهتان را بنویسید