Posted on

صورت خواستن توضیح در مورد سوالها به آنها توضیحاتی داده می شد. اجرای آزمون بهزیستی روانشناختی حدود ۱۰ دقیقه ،سبک های مقابله ای موس و بلینگز،۵ دقیقه و در نهایت پرسشنامه کیفیت زندگی حدود ۱۰ دقیقه زمان لازم داشت که بدون محدودیت زمانی و ایجاد اضطراب در آزمودنی به آنها وقت کافی داده شد.
۳-۷-روش آماری تحلیل داد ها:
پس از تکمیل