قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، زندگی هدفمند، تسلط بر محیط، پذیرش خود

دانلود پایان نامه

نفر(۴/۷۵ درصد) در سطح متوسط و ۳۰ نفر(۵/۱۷ درصد) در سطح خوب بودند..
میانگین متغیرهای بهزیستی روانشناختی(پذیرش خود،روابط مثبت،خودمختاری،تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی) به ترتیب ۲۵/۲۲، ۷۵/۱۶، ۳۷/۱۷، ۷۷/۱۸،۵۱/۷۵،۳۱/۲۴ است. اطلاعات توصیفی متغیرهای بهزیستی روانشناختی در جدول ۴-۲ آمده

  منابع پایان نامه درمورد Energy، Hydrogen، Numerical، L,

دیدگاهتان را بنویسید