قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان، دانشجویان دختر، استرس خانوادگی

دانلود پایان نامه

را در دانشجویان مطالعه کردند.نتایج نشان داد که دانشجویان پسر بیشتر از رویارویی مبتنی بر مسأله و دانشجویان دختر از رویارویی مبتنی بر هیجان استفاده می کنند.در زمینه استرس هم مشخص شد استرس خانوادگی و بیماری در دختران بیشتر از پسران است،در صورتی که در پسران استرس اقتصادی بیشتر از دختران گزارش شده است.
در زمینه ارجحیت شیوه رفتاری یا

  دانلود تحقیق با موضوع اثرت، گرفت:.، -اسمیرنف،

دیدگاهتان را بنویسید