قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان

دانلود پایان نامه

این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کرمانشاه است که در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ در این دانشگاه تحصیل می کردند.
۳-۳-حجم نمونه و روش نمونه گیری:
جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کرمانشاه است که در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ در این دانشگاه تحصیل میکنند.

  تحقیق درموردایدئولوژی، زندگی روزمره، بزرگسالان

پاسخی بگذارید