قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع راهبردهای مقابله ای، راهبردهای مقابله، روان شناختی

دانلود پایان نامه

خرده مقیاس های بهزیستی روانی همبستگی منفی معنا دار داشت. عامل تعهد هویت نیز با تمام این خرده مقیاس ها همبستگی مثبت معنا دار برقرار کرده بود.
مطالعات ولز(۲۰۰۰)،نشان میدهد که اختلالات روان شناختی هنگامی که راهبردهای مقابله ای ناسازگار مثل تفکر،درجاماندگی،اجتناب و سرکوبی فکر اصلاح خود باورهای ناکارآمد را با شکست مواجهه می سازد تدام

  پایان نامه با واژگان کلیدیناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان

پاسخی بگذارید