قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع رضایت از زندگی، بهزیستی روانشناختی، رضایت از زندگ، سلامت عمومی

دانلود پایان نامه

پرسشنامه همبستگی مقیاس بهزیستی روانشناسی ریف با مقیاس رضایت از زندگی، پرسشنامه شادکامی و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ به ترتیب ۴۷/۰، ۵۸/۰ و ۴۶/۰ بدست آمد (زنجانی طبسی،۱۳۸۳).بیانی و همکاران (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان رابطه بین ابعاد بهزیستی روانشناختی و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد آزادشهر روایی این پرسشنامه را ۸۹/۰ تا ۹۰/۰

  منابع و ماخذ پایان نامه آنهـا، پلیمرهایی، معمولاًموادپلیمری، پلیمرها

دیدگاهتان را بنویسید