قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع سبک هویت، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه

که ضریب همبستگی بین سبک هویت اطلاعاتی و همه خرده مقیاس های بهزیستی روانی مثبت و معنا دار است به استثنای خویشتن پذیری که رابطه اش بیا سبک هویت اطلاعاتی مثبت بوده ولی معنا دار نیست.سبک هویت هنجاری با خرده مقیاس های خویشتن پذیری ،تسلط محیطی،روابط مثبت با دیگران و هدف داشتن در زندگی همبستگی مثبت داشت،سبک هویت سردرگم(اجتنابی) با تمام

  پایان نامه با کلمات کلیدیایدئولوژی، دگرگونی فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید