قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع نمایند.نمره، وقت،کمی،گاهی، ضربدر، ۱۱

دانلود پایان نامه

متمرکز بر حل مس‍أله با ۸ سؤال ۲-۵-۸-۱۰-۱۱-۱۳-۱۴-۱۷
* پاسخ های مقابله متمرکز بر هیجان با ۱۱ س‍‍ؤال ۱-۳-۴-۶-۷-۹-۱۲-۱۵-۱۶-۱۸-۱۹
روش نمره گذاری پرسشنامه پاسخ های مقابله ای
افراد می توانند پاسخ های خود را به صورت یکی از گزینه های مقابل پرسش های مربوطه به صورت هیچ وقت،کمی،گاهی و همیشه با علامت ضربدر مشخص نمایند.نمره گذاری از صفر تا

  منابع و ماخذ پایان نامه نشاند، ایحاد، بسترها، پلیمرها

پاسخی بگذارید