دانلود پایان نامه با موضوع وضعیت اقتصادی

کمینه، بیشینه، آزمودنی ها آمده است.
جدول۴-۱ میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی ها بر حسب سن
متغیر
تعداد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف استاندارد
سن
۲۵۰
۱۸
۳۰
۵۹/۲۲
۱/۳

از ۲۵۰ نفر شرکت کننده در پژوهش ۱۸۰ نفر(۴/۷۸ درصد) مجرد و ۷۰نفر (۶/۲۱ درصد) متاهل بودند. از نظر وضعیت اقتصادی ۱۲ نفر(۷ درصد) در سطح ضعیف، ۱۸۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *