قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع وضعیت اقتصادی

دانلود پایان نامه

کمینه، بیشینه، آزمودنی ها آمده است.
جدول۴-۱ میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی ها بر حسب سن
متغیر
تعداد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف استاندارد
سن
۲۵۰
۱۸
۳۰
۵۹/۲۲
۱/۳

از ۲۵۰ نفر شرکت کننده در پژوهش ۱۸۰ نفر(۴/۷۸ درصد) مجرد و ۷۰نفر (۶/۲۱ درصد) متاهل بودند. از نظر وضعیت اقتصادی ۱۲ نفر(۷ درصد) در سطح ضعیف، ۱۸۰

  منابع و ماخذ پایان نامه الکتروستاتیک، پلیمری.، محبوسسازی، نگهدارنده

پاسخی بگذارید