دانلود پایان نامه درمورد درصد تجمعی، توزیع فراوانی، تحلیل آماری

متغیرهای (عوامل) در هر دو ناحیه به طور جداگانه سنجیده شده است و به نوعی یک بررسی مقایسه ای انجام پدیرفته است.
همانطور که قبلا اشاره شد در طراحی پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است که دارای پنج گزینه خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد، خیلی زیاد می باشد که به ترتیب به هریک از این گزینه ها اعداد یک تا پنج تعلق می گیرد. به طور مثال چنانچه میانگین ۴ باشد بیانگر تاثیر زیاد متغیر در بروز رفتارهای ناهنجار دانش آموزان است درصورتی که عدد بدست آمده در میانگین به صورت اعشار باشد چنانچه کمتر از چهار و نیم باشد بیانگر تاثیر زیاد و در صورتی که بیشتر ازچهار و نیم باشد بیانگر تاثیر خیلی زیاد متغیر است.

مبحث دوم: ارائه داده های آماری
گفتار اول: بررسی علل فردی- روانی
الف: میانگین و توزیع فراوانی مشکلات و بیماری های روانی

جدول۳-۴

تعداد پاسخ
۱۶۴

پاسخ داده نشده
۰
میانگین
۴٫۰۱
انحراف استاندارد
۱٫۲۰۱

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

خیلی کم
۱۰
۶٫۱
۶٫۱
۶٫۱

کم
۱۲
۷٫۳
۷٫۳
۱۳٫۴

متوسط
۲۱
۱۲٫۸
۱۲٫۸
۲۶٫۲

زیاد
۴۵
۲۷٫۴
۲۷٫۴
۵۳٫۷

خیلی زیاد
۷۶
۴۶٫۳
۴۶٫۳
۱۰۰٫۰

مجموع
۱۶۴
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰

نمودار۳-۴
از مجموع ۱۶۴ دانش‌آموز از هر دو ناحیه همه به این سؤال پاسخ داده‌اند و میزان تأثیر این عامل از منظر همه دانش آموزان به این صورت است: (۱۰ نفر معادل ۱/۶ خیلی کم، ۱۲ نفر معادل ۳ /۷ کم،۲۱ نفر معادل ۸/۱۲ متوسط، ۴۵ نفر معادل ۴/ ۲۷ زیاد، ۷۶ معادل ۳/۴۶ خیلی زیاد). مطابق جدول ۳-۲۲و نمودار ۳-۲۲میانگین تأثیرگذاری این عامل از منظر دانش آموزان ناحیه ۲ (۰۲/۴ درصد) و از منظر دانش آموزان ناحیه ۴ (۹۹/۳ درصد) است. میانگین مجموع تأثیرگذاری این عامل از منظر دانش آموزان هر دو ناحیه برابر (۰۱/۴ درصد) است، بنابراین نتیجه کلی مطابق با تحلیل آماری بیانگر این است که این عامل به میزان (زیاد) در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان تأثیرگذار است.

ب: میانگین و توزیع فراوانی بیماری هاومشکلات جسمانی
جدول ۳-۵

تعداد پاسخ
۱۶۴

پاسخ داده نشده
۰
میانگین
۲٫۷۵
انحراف استاندارد
۱٫۱۵۸

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

خیلی کم
۲۴
۱۴٫۶
۱۴٫۶
۱۴٫۶

کم
۴۸
۲۹٫۳
۲۹٫۳
۴۳٫۹

متوسط
۵۲
۳۱٫۷
۳۱٫۷
۷۵٫۶

زیاد
۲۵
۱۵٫۲
۱۵٫۲
۹۰٫۹

خیلی زیاد
۱۵
۹٫۱
۹٫۱
۱۰۰٫۰

مجموع
۱۶۴
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰

نمودار۳-۵

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *