سامانه پژوهشی – رابطه بین فرسودگی شغلی وابعاد آن بر تعهد سازمانی دبیران ناحیه 1رشت- …

روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه
تحقیق عبارت است از مجموعه ای ازفعالیت های منظم، منسجم و هدف مند که در پی دست یابی به یکی از خواسته ها ( تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی ) به صورت فردی یا گروهی صورت می گیرد (خاکی،1387).در طی فرایند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با بهره گرفتن از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اولیه ( فرضیه ها ) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد. در این فصل از پایان نامه به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرایند تحقیق، یعنی روش های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روش های نمونه گیری وحجم آن، هم چنین روش ها و ابزارهای مورد استفاده جهت گرد آوری داده ها و روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوری شده پرداخته می شود. روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات نیز موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته می شود.
3-2) روش تحقیق
روش اجرای تحقیق در واقع مجموعه فعالیتهایی است که به کمک آن تعیین می کنیم اطلاعات مورد نظر از کجا،چگونه وبه چه ابزاری جمع آوری می کنیم. به طور کلی روش های تحقیق درعلوم رفتاری را می توان با 2ملاک ،هدف پژوهش وماهیت وروش گرداآوری داده ها تقسیم بندی نمود(حافظ نیا،1384).این تحقیق بر اساس طرح تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و از نظر هدف، کاربردی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. تحقیق توصیفی می تواند شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه شود. یک مطالعه ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند(خاکی، 1387).
3-3) جامعه و نمونه ی آماری
تعریف جامعه- بنابرنظر اغلب محققان- عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم (دلاور،1383). به عبارت دیگر جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر وافرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا،1383).در تحقیق حاضر جامعه آماری عبارت است از کلیه دبیران آموزش و پرورش ناحیه یک رشت که تعداد آنها 850 نفربوده که از روش نمونه گیری غیر احتمالی و بااستفاده از فرمول جامعه نامحدود (فرمول کوکران ) حجم نمونه به ترتیب زیر محاسبه شده است (دلیل استفاده از فرمول زیر به جای جدول مورگان این است که پیش آزمون انجام شده ، نشان داد توزیع متغیر وابسته نرمال است).
 
 
به این ترتیب حداقل حجم نمونه مورد نیاز 182نفرمی باشد.
n= حجم نمونه
N=تعداد کارکنان
= اندازه ی متغیر وابسته مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان پنج درصد (  )
2s= واریانس جامعه مورد بررسی بر اساس متغیر وابسته (تعهد سازمانی )
3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات
به طورکلی گردآوری اطلاعات می توان به دو طبقه روش های کتابخانه ای (استاد،کتب،مجلات ،اطلس ،میکروفیلم ،میکروفیش وسی دی های رایانه ای ) وروش های میدانی (مصاحبه ،مشاهده وپرسشنامه )تقسیم نمود(حافظ نیا،1384).از ابزارهای رایج برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه ومصاحبه ومشاهده می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد.پرسشنامه عبارت است از مجموعه ای از پرسش ها است که بصورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده اند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود (خاکی،1387).
جدول3-1)جدول تفکیکی سوالات پرسشنامه

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

متغیر منبع
تعهد سازمانی آلن و می یر (1993)
فرسودگی شغلی ماسلاچ (1986)

پرسشنامه فرسودگی شغلی دارای 22 سوال است که درای سه بعد می باشد. پرسشنامه تعهد سازمانی نیزشامل 18 سوال است که توسط آلن و می یر (1993) طراحی شده است.
3-5) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه گیری و به کارگیری آنها در مرحله اصلی جمع آوری