پژوهش دانشگاهی – رابطه بین فرسودگی شغلی وابعاد آن بر تعهد سازمانی دبیران ناحیه 1رشت- …

6/92 درصد

با توجه به اینکه میزان آلفای محاسبه شده بالاتر از 70/0 است، لذا متغیرها داری پایایی لازم می باشند.
3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
روش مورد استفاده جهت تجزیه وتحلیل داده ها در این تحقیق استفاده از شیوه های کمی می باشد.استفاده از روش های آماری به دو شکل توصیفی واستنباطی انجام می گیرد.
تجزیه وتحلیل با بهره گرفتن از آمار توصیفی
به یک مجموعه از مفاهیم وروش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن ،خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار وتوصیف داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می شود (خاکی،1387). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسالها موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد یا درواقع ویژگی های مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی وتوصیف می گردد(حافظ نیا،1383). در این تحقیق در مرحله اول تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گرفتن ازتکنیک های آمارتوصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می شود.
آمار استنباطی
گام بعدی جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده ازتکنیک های آمار استنباطی می باشد.در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود (حافظ نیا،1383 ). آنچه در این تحقیق جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است استفاده از روش هبستگی پیرسون و تکنیک رگرسیون می باشد. در این پژوهش از نرم افزار SPSS19 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهدشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه:
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرایند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار19 spss تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
در این بخش به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

فراوانی درصد
زن 100 9/54
مرد 82 1/45