فایل – رابطه بین فرسودگی شغلی وابعاد آن بر تعهد سازمانی دبیران ناحیه 1رشت- قسمت …

و باتوجه جدول 4-21 ضرایب مدل رگرسیون مشاهده می شود که تاثیر متغیر کاهش احساس کفایت شخصی و سابقه خدمت معنی دار بوده و شدت تاثیر کاهش احساس کفایت شخصی برابر با 217/0 و شدت تاثیر سابقه خدمت برابر با 203/0 می باشد، با توجه به علامت بتا جهت این تاثیرات منفی می باشد یعنی در صورت افزایش کاهش احساس کفایت شخصی و سابقه خدمت، تعهد سازمانی کارکنان کاهش می یابد. درصورت افزایش خدمت رابطه معکوس بین کاهش احساس کفایت شخصی و تعهد سازمانی کارکنان بیشتر می شود، با اطمینان 95 درصد می توان فرض H0 رد و فرض H1تایید کرد بنابراین بین کاهش احساس کفایت شخصی و تعهد کارکنان با توجه به سابقه خدمت رابطه وجود دارد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه
در این فصل ابتدا نتایج حاصل از بررسی متغیرها و فرضیه های پژوهش بصورت خلاصه ارائه می گردد، سپس بر مبنای نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی پیشنهادات تحقیق در دو بخش ارائه می گردد (پیشنهادات در راستای فرضیات تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آتی) یعنی پیشنهادات حاصل از بررسی فرضیه ها ارائه می گردد. در نهایت نیز این فصل با محدودیت های تحقیق خاتمه می یابد.
5-2) خلاصه تحقیق
این تحقیق با ارائه یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به شرح می باشد:
بین فرسودگی شغلی و تعهد کارکنان با توجه به سابقه خدمت رابطه وجود دارد.
بین خستگی احساسی و تعهد کارکنان با توجه به سابقه خدمت رابطه وجود دارد.
بین مسخ شخصیت و تعهد کارکنان با توجه به سابقه خدمت رابطه وجود دارد.
بین کاهش احساس کفایت شخصی و تعهد کارکنان با توجه به سابقه خدمت رابطه وجود دارد.
جامعه آماری این تحقیق اداره آموزش و پرورش ناحیه یک رشت می باشد. با توجه به محدود بودن جامعه، (حجم جامعه برابر 850 نفردبیر شاغل در منطقه 1 رشت) که پس از پیش آزمون صورت گرفته حجم نمونه مورد نیاز محاسبه شده، که در نهایت 182 نفر تخمین زده شد. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسشنامه بوده که دارای سه بخش از متغیر فرسودگی شغلی (خستگی احساسی، مسخ شخصیت ، کاهش احساس کفایت شخصی ) و یک بخش تعهد کارکنان به همراه ویژگی سابقه خدمت پاسخ دهندگان می باشد. برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری، داده ها با استفاده نرم افزار spss19 استفاده شد.
5-3) نتایج آمار توصیفی
5-3-1) آمار توصیفی کلی متغیرها
با توجه به نتایج بدست آمده از فصل پیش مشاهده می شود که :
میانگین امتیاز متغیر خستگی احساسی از نظر پاسخ دهندگان برابر 2238/2 ، انحراف معیار 31612/1 ومی باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است. یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر خستگی احساسی در وضیعت نسبتاً خوبی قراردارد. با توجه به انحراف معیار می توان دریافت که پراکندگی نظرات پاسخ دهندگان بالا بوده است.
میانگین امتیاز متغیر کاهش احساس کفایت شخصی از نظر پاسخ دهندگان برابر 8734/2 ، انحراف معیار 01301/1 می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است. یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر احساس کفایت شخصی دروضیعت نسبتاً خوبی قراردارد. با توجه به انحراف معیار می توان دریافت که پراکندگی نظرات پاسخ دهندگان بالا بوده است.
میانگین امتیاز متغیر مسخ شخصیت از نظر پاسخ دهندگان برابر 8468/1 ، انحراف معیار 76091/0 می باشد، میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است. یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر مسخ شخصیت دروضیعت نسبتاً خوبی قراردارد.. با توجه به انحراف معیار می توان دریافت که پراکندگی نظرات پاسخ دهندگان نسبت به دو متغیر قبلی کمتر می باشد.
میانگین امتیاز متغیر فرسودگی شغلی از نظر پاسخ دهندگان برابر 3397/2 ، انحراف معیار 81903/0 می باشد، میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است یعنی متغیر فرسودگی شغلی وضیعت نسبتاً خوبی قراردارد.
متغیر تعهد سازمانی از نظر پاسخ دهندگان برابر 1519/3 ، انحراف معیار 57513/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است، یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر تعهد سازمانی در وضیعت تقریباً متوسط قرار دارد. با توجه به انحراف معیار می توان دریافت که پراکندگی نظرات پاسخ دهندگان نسبتآً پایین می باشد.
5-3-2) آمار توصیفی سوالات متغیر ها
در این بخش متغیرهای تحقیق با توجه به سوالاتشان توصیف می شوند که بهتر به نقاط ضعف و قدرت از نظر پاسخ دهندگان پی می بریم.
5-3-2-1) فرسودگی شغلی
خستگی احساسی
این بعد متغیر فرسودگی شغلی از هفت سوال تشکیل شده است:
جدول 5-1) توصیف سوالات بعد خستگی احساسی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

میانگین انحراف معیار