پایان نامه ازدواج سفید

وجود سوء نیت عام و خاص لازمه تمام جرایم عمدی است و در این موارد نیز این دو عامل وجود دارد و عناصر یاد شده عیناً در مورد افراد مرده و زنده قابل اجرا می باشد. شخص لواط و یا ملوط بسته به اینکه دارای اختیار و اراده باشند بایستی علاوه بر اینکه قصد مجرمانه داشته و به عمل خود و به مجرمانه بودن آن آگاهی داشته، ضمناً قصد انجام عمل شنیع وطی و فخذ را داشته و آن را واقع سازند. با توجه به اینکه ارتکاب این دو جرم طبق مواد ۲۳۳ و ۲۳۶ ق.م.ا. از جرایم عمدی است. پس برای محکوم کردن متهم به عمل لواط دادگاه باید علاوه بر اصرار (عمد عام) مرتکب ناظر به علم و آگاهی او از ارتکاب عمل ممنوع لواط نسبت به دیگری که متضمن دخول برای ارضای غریزه است تحقق پیدا کند. اما در مورد تفخیذ با این که ماهیت عمل مجرمانه لواط و تفخیذ هر دو از جرایم عمدی است، معهذا در خصوص تفخیذ برای مجرم شناختن متهم احراز (عمد عام) مبنی بر انجام فعل ممنوعی از ناحیه مرتکب بدون دخول کفایت می کند(آقایی: ۱۳۹۳، ج۱، ۹۴).

مجازات همجنس گرایی مردان

برای کسی که مرتکب لواط شده و یا به رضا و رغبت لواط داده، مجازات قتل مقرر شده است. البته مذاهب اسلامی درباره چگونگی اعمال مجازات نسبت به مرتکب جرم لواط نظرات گوناگونی ابراز داشته اند(حسنی: ۱۳۶۲، ۱۵۶).

مذاهب شافعی و حنبلی قائل به سه نظرند: ۱- حکم لواط مانند زنا می باشد و اگر مجرد باشد تازیانه وگرنه رجم. ۲- رجم و سنگسار برای فاعل و تازیانه و تبعید برای مفعول. ۳- قتل فاعل و مفعول اعم از مجرد و متأهل مذهب مالکی معتقد به رجم است و مذهب حنفی معتقد به تعزیر و تأیب است. از نظر امامیه که در ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است، حد لواط، قتل می باشد ماده ۲۳۴ ق.م.ا. «حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است» و در کتب فقهی امامیه ۵ نوع شیوه آورده شده که جمع بین شیوه برای اجرای حکم قتل در لواط، جایز است. بدین گونه که نخست آنها را بکشند یا سنگسار کنند و … و سپس جسد آنها را بسوزانند(آقایی: پیشین، ۹۷).

به موجب مقررات ماده ۲۳۶ ق.م.ا. مجازات تفخیذ ۱۰۰ تازیانه است. «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست».