متن کامل پایان نامه توسعه اقتصادی

آورده است. (ماده ۸)
۳-۲-۵- اقدامات حفاظتی
اقدامات حفاظتی، اقدامات موقتی، استثنایی و اضطراری تحت شرایط معینی است که به منظور حمایت از منافع اولویتدار دولتها، به آنها اجازه میدهد تا از اقدامات مبتنی بر موافقتنامههای بین المللی معاف شوند. در سیاست تجاری، اقدامات حفاظتی به اقدام حمایت از صنعتی خاص در مقابل افزایش غیر منتظره واردات که باعث تهدید یا لطمه جدی میشود، اطلاق میگردد (کاوند،۱۳۸۵: ۱۳۶). اقدامات حفاظتی اضطراری به اعضا اجازه نمیدهد تا اصل عدم تبعیض را نقض کنند و تمامی اقدامات متخذه باید با در نظر گرفتن اصل عدم تبعیض صورت گیرد.(بند ۱ ماده ۱۰ گاتس) یکی از مواردی که به اعضا اجازه اقدامات حفاظتی میدهد، حفاظت در برابر قیمتشکنی است. قیمت شکنی عبارت است از فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن در کشور عرضه کننده با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضهکنندگان همان کالا، جهت بیرون کردن رقبا از صحنه رقابت و به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه که موجب خسارت جدی بر صنعت داخلی کشور واردکننده میگردد (دژم خوی و مرادپور،۱۳۸۳: ۶۲۱). به موجب موافقتنامه ضد قیمت شکنی [۷]، اعضای سازمان جهانی میتوانند با شرایط مقرر در موافقتنامه ذکر شده، اقدامات ضد قیمت شکنی اعمال نمایند. البته طبق ماده ۳ موافقتنامه ضد قیمتشکنی، قدامات ضدقیمت شکنی در صورتی مجاز است که قیمت شکنی، صدمات جدی به کشور پذیرنده واردات، وارد کند.
۳-۲-۶- پرداختها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها
ماده ۱۱ موافقتنامه گاتس تحت عنوان پرداختها و انتقالات از اعضا میخواهد تا در مورد انتقالات و پرداختهای بین المللی از بابت مبادلات جاری مربوط به تعهدات خاص خود، محدودیتی را اعمال نکنند. در ماده ۱۲ گاتس، اوضاع و احوالی در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق آن ماده ۱۱ با استثنا روبهرو خواهد شد و اعضا در آن موقعیت مجاز به وضع محدودیتهایی به منظور مقابله با مشکلات مربوط به پرداختهای خارجی خواهند بود. قبل از هرچیز لازم است توضیحی درباره تراز پرداختها ارائه شود.

تراز پرداختها سندی است که در آن معاملات و مبادلات اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم یک کشور با خارج به طور منظم برای مدت یک سال در آن ثبت میشود. معاملات و مبادلات شامل صدور و ورود کالاها و خدمات، اعطا یا اخذ وام، انجام سرمایه گذاری و گرفتن و یا اهداء هدایای بلاعوض میباشد. مقامات دولتی میتوانند با بررسی تراز پرداختها، وضعیت اقتصادی کشور را در رابطه با فعالیتهای اقتصادی داخلی و خارجی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند. منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم یک کشور، اشخاصی هستند که محل اقامت آنها در داخل کشور قرار دارد. بنابراین فعالیت دیپلماتهای خارجی و کارگران خارجی که به طور موقت در یک کشور فعالیت دارند طبق این تعریف در تراز پرداختها در نظر گرفته نمیشود (محتشم دولتشاهی،۱۳۸۱: ۵۶). هر معاملهای که به دریافت از خارجیان منجر میشود، یک معامله بستانکار و هر معاملهای که منتهی به پرداخت به خارجیان میشود، یک معامله بدهکار به حساب میآید (کاوند،۱۳۸۵: ۱۲۷).
مطابق ماده ۱۲ موافقت نامه خدمات محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها دارای شرایط ذیل است:

وجود دشواری های جدی در تراز پرداخت ها: موافقت نامه توضیحی درباره” دشواری های جدی ” نداده است در حالی که به نظر می رسد به منظور جلوگیری از تفاسیر اختلاف انگیز از این عبارت تعیین شرایط و حدود آن ضروری می باشد. با این حال قسمت «ج» بند ۵ ماده ۱۲ کمیته محدودیت های تراز پرداخت ها را به عنوان مرجعی را برای ارزیابی ماهیت و درجه دشواری های تراز پرداخت ها و مشکلات مالی خارجی، محیط اقتصادی و تجاری خارجی عضوی که متقاضی اعمال محدودیت است و اقدامات اصلاحی جایگزینی که ممکن است وجود داشته باشند، در نظر گرفته است. با توجه به عبارت« اقدامات اصلاحی جایگزین» می توان گفت در صورتی که عضوی در شرایط دشواری جدی و مشکلات خارجی قرار گیرد اما با اقدامات مناسبی غیر از محدودیت گذاری بتواند بر مشکلات خویش غلبه نماید، استفاده از ماده ۱۲ امکان پذیر نخواهد بود. مفهوم« مشکل بحرانی در تراز پرداختها» برای کشورهای در حال توسعه، تعریف گستردهتری نسبت به کشورهای توسعهیافته دارد. بند ب ماده ۱۸ گات در باب محدودیتهای حفظ تراز پرداختها، پس از طرح موضوع تهدیدکاهش جدی ذخایر مالی، به موضوع تامین میزان ذخایر مطمئن و کافی برای اجرای طرحهای توسعه اقتصادی در مورد کشورهای در حال توسعه میپردازد. با این حال، یک عضو ملزم نیست به این استدلال که با تغییر در سیاستهای توسعهای خود از اعمال محدودیتها بی نیاز میشود، اعمال محدودیتها را در شرایط معقول و موجه کنار بگذارد (مککوسکر ،۲۰۰۰: ۹۵-۸۹). یکی از عواملی که در تعیین میزان جدی بودن مشکل تراز پرداختهای یک کشور اثرگذار است، میزان کاهش ذخایر مالی آن با در نظر گرفتن عواملی مثل نیاز آن کشور به ذخایر مالی، تنوع تجارت و اندازه مجموع ذخایر آن قبل از کاهش میباشد. گزارش صندوق بین المللی پول نیز در مورد وخامت وضعیت ذخایر یک کشور میتواند مورد توجه قرار گیرد (ستوارت و دراک،۲۰۰۹: ۸). اعضا ممکن است محدودیت واردات را بر اساس ماده ۱۲ تنها تا حدی که برای حل مشکل تراز پرداختها ضروری است، توجیه کنند. کشورها ممکن است به منظور دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد و توسعه منابع اقتصادی خود، سیاستهای انبساطی داخلی را اتخاذ کنند که موجب افزایش نیاز به واردات میگردد. با این حال یک کشور را نمیتوان از اعمال محدودیت برای حفظ تراز پرداختها منع کرد، با این استدلال که آن کشور با تغییر سیاستهای محرک تقاضای داخلی برای واردات، میتوانسته است میزان واردات خود را کاهش بدهد و مشکل تراز پرداختهای خود را حل نماید. اعضا میتوانند در خصوص رفع مشکل تراز پرداختها، اقدامات اصلاحی جایگزین که ممکن است در دسترس باشد را، در جریان مذاکره با کشور اعمالکننده محدودیتها پیشنهاد دهند. اقدامات جایگزین میتواند شامل مواردی همچون کمکهای مالی ویژه از جانب صندوق بین المللی پول و وام از بانک جهانی باشد. با این حال اگر اعمال محدودیتهای مذکور در ماده ۱۲ موجه باشد، یک کشور ملزم نیست تا اقدامات اصلاحی جایگزین را بپذیرد. در پیشنویس ماده ۱۲، اعضای مذاکره کننده تذکر میدهند که واژه «ضرورت» نباید به این معنا تفسیر شود که محدودیت واردات ممنوع است تا زمانی که تمام راه های جایگزین محدودیت واردات امتحان گردد و هیچ راه حلی یافت نشود (ستوارت و دراک ،۲۰۰۹: ۶).
مشکلات مالی خارجی: نوسان منابع اصلی درآمدی کشورها می تواند موجب اخلال در حفظ تراز پرداخت ها گردد. در صورتی که این اختلالات، به صورت جدی روابط مالی خارجی کشوری را به مخاطره اندازد، می تواند دستاویزی برای بهره مندی از استثنائات مذکور در ماده ۱۲ قرار گیرد.
خطر بروز دشواری های جدی در تراز پرداخت ها و یا مشکلات مالی خارجی: این شرط بیانگر آن است که ضرورت ندارد تا موارد مذکور در فوق به مرحله بروز رسیده باشد و وجود بالقوه آن نیز برای ایجاد محدودیت در تجارت خدمات به استناد ماده ۱۲ کفایت می کند.
تعهدات خاص: ماده ۱۲ اعمال محدودیت ها را صرفاً بر مواردی از تجارت خدمات می پذیرد که در خصوص آن عضو محدود کننده، تعهدات خاصی را پذیرفته باشد و بنابراین با توجه به این قید در مورد تعهدات عام تمسک به ماده ۱۲ امکان پذیر نمی باشد.
عبارت “برقرار یا حفظ کند” در ادامه ماده ۱۲ چنین می نماید که شرایط حادث پس از تنظیم جدول تعهدات و ارائه آن به سازمان جهانی تجارت نیز مشمول ماده می باشد.
در صورتی که عضوی به منظور اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و یا گذار اقتصادی، فاقد سطح معقولی از ذخایر مالی و نیازمند اجرای محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها به جهت تامین ذخایر مالی مناسب باشد، مطابق قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۲ مجاز به اعمال محدودیت های مذکور خواهد بود. از آنجا که این محدودیت گذاری صرفاً برای حفظ سطح ذخایر مالی مناسب به قصد اجرای برنامه توسعه اقتصادی یا گذار اقتصادی، مجاز دانسته شده است، اعضا نمی توانند بنا به توجیهات دیگری، مثلاً تامین ذخایر مالی برای توسعه ارضی و یا مقاصد نظامی از امکان محدودیت گذاری بهره مند گردند.
در موافقتنامه گات ۱۹۹۴، با درک اینکه چه اقداماتی میتواند بصورت موقتی، مشکلات ادواری دولتهای عضو را حل کند، ضمن اصلاح مقرره مربوط به محدودیتهای واردات، استفاده از این محدودیتها، تنها برای حل بحرانهای اقتصادی در نظر گرفته شد. ماده ۱۲ بیان میکند که محدودیتها نباید بیشتر از میزان ضروری برای جلوگیری از خطر قریبالوقوع یا متوقف کردن روند کاهش جدی ذخایر پولی یا رسیدن به یک نرخ معقول از افزایش ذخایر باشد (مککوسکر،۲۰۰۰: ۹۵-۸۴).
بند ۲ ماده ۱۲ در ارتبا
ط با محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها، شروطی را برای اعمال محدودیت های مذکور بیان می دارد. در قسمت الف این بند آمده است: در راستای محدودیت های مذکور در بند ۱، میان اعضا تبعیض قائل نخواهد شد. اگر عضوی به استناد ماده ۱۲ محدودیتی را در تراز پرداختها ایجاد نمود این محدودیت نسبت به همه اعضا خواهد بود و نمیتواند نسبت به یک عضو محدودیت قائل شود و برای عضوی دیگر نه. حال سوال اینجاست که در حالی که عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت در اساسنامه سازمان مطرح گردیده است چه ضرورتی به تاکید بر آن در بند ۲ ماده ۱۲ بوده است؟ به نظر می رسد این تاکید از آن جهت است تا حتی در مواردی که عضوی در روابط مالی خارجی خود با یک یا چند عضو دیگر دچار چالش های جدی و اساسی گردد، تردید در جواز یا عدم جواز اقدامات تبعیض آمیز منجر به اعمال چنین اقداماتی نگردد. اعمال اقدامات تبعیض آمیز، متضمن پیش آگاهی در خصوص نبود دشواری های جدی در تراز پرداخت ها بوده است و ضرورت محدودیت گذاری را به منظور تداوم حیات مناسب اقتصادی به تردید می کشاند. اگر عضوی اقدام به رفتارهای تبعیض آمیز بکند ممکن است بتوانیم بگوییم این عضو واقعاً دچار دشواری در تراز پرداختها نشده است چرا که اگر واقعاً دچار مشکل میبود محدودیتها را بطور یکسان برای همه قرار میداد هرچند ممکن است گفته شود علت تبعیض قایل شدن عضو مذکور به نفع یک عضو خاص، منافعی است که از قبل آن عضو خاص کسب میکند.
در قسمت ج بند ۲ ماده ۱۲ آمده است: محدودیت های مذکور در بند ۱ … زیان های غیر ضروری به منافع تجاری، اقتصادی و مالی هر عضو دیگر وارد نخواهد ساخت، اما مشخص ننموده است که بار اثبات غیر ضروری بودن بر عهده کیست. ممکن است گفته شود با توجه به آنکه محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۱۲ حق عضوی است که در شرایط دشوار قرار گرفته، زیان های ناشی از اعمال حق بر عهده صاحب حق نخواهد بود اما زیان های ناشی از سوء استفاده از حق بر عهده وی می باشد. بدین ترتیب اثبات غیر ضروری بودن زیان های تجاری بر عهده مدعی آن می باشد.
قسمت «د» بند ۲ ماده ۱۲ به نوعی شرط فاسخی را برای استفاده از امتیازات ماده ۱۲ قرار داده است. به موجب این قسمت محدودیت های مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ از حد لازم برای پرداختن به اوضاع و احوال موصوف در بند ۱ فراتر نخواهد رفت؛ بدین ترتیب با پایان یافتن دشواری های جدی، مشکلات مالی خارجی و یا خطر بروز آن، عضو اعمال کننده محدودیت ها، مجاز به ادامه دادن محدودیت ها نمی باشد و در صورت تداوم آن، اعضا می توانند با اثبات عادی شدن شرایط و اوضاع و احوال عضو اعمال کننده محدودیت، خواستار حذف محدودیت ها گردند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قسمت «ه» بند ۲ ماده ۱۲ بر موقتی بودن محدودیت های مذکور در بند ۱ تاکید شده است. در ادامه این قسمت آمده است که به موازات بهبود وضعیت مذکور در بند ۱، این محدودیت ها به تدریج از میان برداشته خواهد شد. در صورتی که بتوان وخامت شرایط عضوی که اعمال محدودیت می نماید را درجه بندی نمود با هر درجه بهتر شدن اوضاع و احوال، به همان نسبت از حق عضو مذکور برای استفاده از ماده ۱۲ کاسته خواهد شد. بنابراین ممکن است اعضا بتوانند قبل از آنکه مشکلات عضو محدود کننده بطور کامل برطرف گردد، خواستار رفع محدودیت ها تا حدی که اوضاع بهبود یافته است گردند. در دور مذاکرات توکیو، بیانیهای موسوم به بیانیه تراز پرداختها صادر شد که در این اعلامیه سه شرط جدید برای اعمال اقدامات مرتبط با تراز پرداختها وضع شد که عبارتند از: ۱- اولویت باید به اقدامی داده شود که کمترین اثر مخرب را بر تجارت داشته باشد، ۲- از اعمال همزمان بیشتر از یک اقدام تجاری در رابطه با تراز پرداختها اجتناب شود، ۳- طرفهای متعاهد هر وقت که ممکن باشد باید بطور علنی جدول زمانی حذف این اقدامات را اعلام کنند. همچنین تاکید شده است که اقدامات مذکور نبایستی به منظور حمایت از صنعت یا بخش خاصی اتخاذ شود (کاوند،۱۳۸۵: ۱۳۴). در خصوص تراز پرداختها تفاهم نامهای با عنوان تفاهمنامه مربوط به مقررات تراز پرداختها که متکی به ماده ۱۲ و قسمت ب ماده ۱۸ گات میباشد، به متن گات منضم گردیده است.
مواد ۹ و ۱۰ گات ۱۹۹۴ در باب مقررات تراز پرداختها مقرر داشته است:« یک عضو باید هرگونه تغییر در استفاده از محدودیت مقادیر واردات برای تراز پرداختها و نیز تغییرات در زمانبندی برای حذف چنین محدودیتهایی را به اطلاع شورای عمومی برساند. شورای عمومی باید از هرگونه تغییرات قابل توجه، ظرف مدت ۳۰ روز بعد از اعلام آنها مطلع شود. هر عضو باید به صورت سالانه، تغییرات در قوانین،مقررات، اعلامیه های عمومی و همه اقدامات دارای کاربرد عام را مثل سطوح تعرفه، انواع مقادیر اعمال شده، معیارهای مورد استفاده برای تعیین مقادیر، پوشش محصولات و آنچه که بطور کلی بر جریان تجارت اثر میگذارد، تا آنجا که ممکن است، به اطلاع دبیرخانه شورای عمومی برساند. به درخواست هر یک از اعضا، اطلاعیه هایی که یک عضو طی آن موارد مذکور در فوق را اطلاعرسانی میکند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنین بررسیهایی محدود به شفافسازی مسائل خاص برآمده از اطلاعیه مذکور خواهد بود. همچنین در این بررسیها، این مسئله مورد توجه قرار میگیرد که آیا دلیل معقولی وجود دارد تا اعضا قبول کنند که محدودیتهای واردشده بر واردات از سوی یک عضو، حقیقتاً برای حفظ توازن پرداختها است. این مسائل در کمیته محدودیتهای مربوط به حفظ تراز پرداختها بررسی میشود. هر عضو میتواند بدون سوء نیت، در راستای شفافسازی مناسب در خصوص محدودیتهای یک عضو،در زمان بررسی، از کمیته سوال کند (سازمان جهانی تجارت،۲۰۰۲،۳۸۰-۳۷۰). در چند دهه گذشته، کمیته محدودیتهای مربوط به حفظ تراز پرداختها ناظر بر استفاده از استثنای محدودیت واردات تحت موافقتنامه گات بوده است که اجازه میدهد یک عضو از محدودیت بر واردات به منظور حفاظت از تراز تجارت خارجی خویش استفاده کند (مککوسکر،۲۰۰۰: ۹۵-۸۴).
۳-۲-۷- استثنائات کلی
ماده ۱۴ موافقت نامه خدمات با عنوان استثنائات کلی، مواردی را بر می شمرد که اعضا را مجاز خواهد دانست تا اقدامات مناسبی را با توجه به شرایط خویش برگزینند. در ابتدای ماده بر اصل عدم تبعیض تاکید شده و اختیاری که این ماده به اعضا ارائه می کند با در نظر گرفتن این مسئله است که اقدامات اعضا نباید منجر به ایجاد تبعیض اختیاری یا غیر قابل توجیه میان کشورهای دارای شرایط مشابه یا برقراری محدودیتی پنهانی در مورد تجارت خدمات شود. مطابق بند الف این ماده اعضا مجاز هستند تا دست به اقداماتی زنند که برای دفاع از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی لازم است. تعریف واحدی از نظم عمومی تا کنون به رسمیت شناخته نشده است تا بتواند ملاک تفاسیر حقوقی قرار گیرد اما به طور اجمال می توان آن را مجموعه از قواعد لازم الاجرا دانست که

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *