مقاله با موضوع مدیریت مالی، نرخ موثر مالیات، نرخ مالیات، مالیات بر درآمد

i در سال t و متغیر کنترلی اول می باشد. می توان چنین انتظار داشت که سودآوری یک شرکت بر نرخ موثر مالیاتی آن اثرگذار باشد زیرا هرچه سود یک شرکت بیشتر باشد قاعدتا هزینه مالیات بیشتری خواهد داشت. از این رو با بهره گرفتن از نرخ بازده دارایی ها، عملکرد شرکت های مورد بررسی کنترل شده است.
OLi,t : یک متغیر مجازی و متغیر کنترلی دوم می باشد و چنانچه شرکت i در سال t زیان عملیاتی داشته باشد عدد ۱ و در غیر این صورت عدد صفر می گیرد. گاهی اوقات مشاهده می شود شرکت ها علی رغم اینکه سود گزارش می کنند لیکن هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کنند. اما گاهی اوقات عدم پرداخت مالیات به این دلیل است که اصولا سودی وجود نداشته است. از این رو جهت شناسایی و کنترل اثرمزبور از این متغیر استفاده شده است.

۱-۱۰٫ تعریف واژگان عملیاتی
ویژگی های شرکت: منظور از ویژگی های شرکت، خصوصیاتی است که از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت می باشد. در این باره تعریف خاصی موجود نمی باشد و در کل به خصوصیاتی از قبیل اندازه، سطح اهرم مالی، میزان فرصت های رشد و عمر شرکت، ویژگی های شرکت اطلاق می گردد.
نرخ موثر مالیات: نرخ مالیات تعیین شده از جانب دولت نرخی مشخص است اما کلیه درآمدهای کسب شده توسط شرکت مشمول مالیات نمی شود و یا برخی از هزینه های انجام شده در شرکت از نقطه نظر مالیاتی جز هزینه های قابل قبول نیست. از این رو نرخ مالیاتی که شرکت در نهایت متحمل می شود نرخی متفاوت با نرخ مشخص شده می باشد. این نرخ را، نرخ موثر مالیاتی نامیده اند.
مدیریت مالیات: مدیریت مالیات به صورت توانایی مدیر در پرداخت مالیات کمتر در بلندمدت تعریف می شود. مدیران در اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و استفاده از منابع شرکت، با مسأله مالیات روبرو می شوند و ممکن است برخی از اختیارات سرمایه گذاری که مدیر با آن مواجه می شود نسبت به دیگر طرح ها از مزیت مالیاتی برخوردار باشد. چنانچه مدیر تمایل داشته باشد طرح های مالیات کاه را انتخاب نماید، در واقع درحال تلاش جهت کاهش مالیات پرداختی شرکت و مدیریت آن می باشد. شرکتی که به دنبال مدیریت مالیات و حداقل سازی هزینه مالیات می باشد، در واقع رویه ای متهورانه پیرامون مالیات در پیش گرفته است.
مالکیت نهادی: بند ۲۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، موارد زیر را به عنوان سرمایه گذار نهادی بر شمرده است:
۱٫ بانک ها و بیمه ها
۲٫ هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های تامین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
۳٫ هرشخص حقیقی یا حقوقی که بیش از ۵% یا بیش از ۵ میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند
۴٫ سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی
۵٫ شرکت های دولتی
۶٫ اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر و اشخاصی که کارکرد مشابه دارند.

۱-۱۱٫ خلاصه فصل
در این فصل به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شد و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. موارد ذکر شده در این فصل شامل مقدمه، بیان موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، استفادهکنندگان از نتایج تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق و جامعه و نمونه آماری تحقیق بودند.

۱-۱۲٫ چارچوب فصول بعد
در فصل دوم به ارائه مبانی نظری، ادبیات موضوع و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزه مدیریت مالیات و نرخ موثر مالیاتی پرداخته خواهد شد. در فصل سوم، روش انجام تحقیق تشریح شده و جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونهگیری استفاده شده ارائه خواهد شد. همچنین در این فصل فرضیه های تحقیق بیان شده و متغییرهای تحقیق و شیوه محاسبه آنها آورده خواهد شد و روش گردآوری اطلاعات و روش های آماری استفاده شده تشریح خواهد شد. در فصل چهارم مدل تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیه های تحقیق آزمون خواهد شد و سرانجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیلهای انجام شده بیان گردیده و توصیه هایی برای تحقیقات آتی داده خواهد شد.

فصل دوم:
مبانی نظری و ادبیات تحقیق
۲-۱٫ مقدمه
کلیه واحدهای انتفاعی که شروع به فعالیت می نمایند، با هدف کسب سود این امر را انجام می دهند. از این رو سود خالص دارای اهمیت زیادی می باشد و به نوعی بیانگر میزان تحقق اهداف واحدهای اقتصادی می باشد. سود خالص در بازار سرمایه نیز دارای جایگاه والایی است و مورد توجه تصمیم گیرندگان در بازار مذکور قرار می گیرد. از این رو در راستای شناسایی مولفه های موثر بر کمیت و کیفیت و دیگر ابعاد آن تحقیقات متنوعی صورت گرفته است. یکی از مواردی که تاثیری عمده بر سود خالص برجای می گذارد، هزینه مالیات می باشد که تا حدودی در پژوهش های صورت گرفته، مورد بی توجهی قرار گرفته است.
هزینه مالیاتی که شرکت ها متحمل می شوند تابعی از میزان درآمد کسب شده و هزینه های صورت گرفته توسط آنها می باشد. نرخ مالیاتی که شرکت ها بر اساس آن مالیات خود پرداخت می نمایند نرخی است که از جانب دولت معین می شود و نرخی مقطوع است. اما مأخذی که نرخ معین شده در آن ضرب می شود و مالیات شرکت ها به دست می آید، متفاوت است و از شرکتی به شرکت دیگر تغییر پیدا می کند. این تفاوت از آنجا ناشی می شود که برخی از درآمدهایی که شرکت ها کسب می کنند، در کل معاف از مالیات می باشند یا با نرخ هایی پایین تر مشمول مالیات می شوند. در واقع این معافیت ها و مشوق های مالیاتی به دنبال اهداف خاصی مان
ند صرفه های خارجی مثبت، توسعه منطقه ای و سرمایه گذاری اضافی، اقتصاد سیاسی و رقابت مالیاتی می توانند باشند که در سیستم مالیاتی پیش بینی می شوند(رضایی،۱۳۸۸). همچنین برخی از هزینه هایی که در شرکت رخ داده است، ممکن است از لحاظ قوانین مالیاتی در زمره هزینه های قابل قبول قرار نگیرد. کلیه این موارد، در نهایت سبب می شود نرخ مالیاتی که شرکت متحمل می شود با نرخ معین شده از جانب دولت تفاوت داشته باشند. نرخ مالیات بر درآمد نهایی شرکت را نرخ موثر مالیاتی نامیده اند.
همانطور که عنوان شد، شرکت ها و واحد های انتفاعی با هدف کسب سود شروع به فعالیت می کنند و در تلاشند رقم سود خود را افزایش دهند. یکی از مسیرهای افزایش سود خالص، کاهش هزینه مالیات می باشد. از این رو شرکت ها مایلند تا نرخ موثر مالیاتی خود را کاهش داده و از این طریق هم سود خود را افزایش دهند و هم جریان های نقدی خروجی از بابت مالیات را کاهش دهند. انجام این عمل توسط شرکت ها، یعنی تلاش در راستای حداقل سازی نرخ موثر مالیاتی را مدیریت مالیات می گویند. مبانی نظری و شواهد تجربی در سایر کشورها حاکی از آن است که برخی از ویژگی های شرکت می تواند با نرخ موثر مالیات و در نهایت مدیریت مالیات در ارتباط باشد. همچنین با عنایت به قوانین مالیاتی کشور می توان انتظار داشت نوع صنعت نیز اثری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی شرکت ها داشته باشد و این نرخ در صنایع مختلف، متفاوت باشد. مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که مالکان نهادی نیز نقشی پویا در شرکت دارند و در راستای بهبود افزایش ارزش شرکت حرکت می کنند(حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷). از این رو، این امکان وجود دارد که شرکت های با درصد مالکیت نهادی بیشتر، بیش از سایرین به مدیریت مالیات روی آورند.
بنابراین، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش که آیا ویژگی های خاص شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی نقشی در مدیریت مالیات و تغییرات نرخ موثر مالیاتی در ایران دارند یا خیر؟
به طور خلاصه، در ادامه فصل، مبانی نظری تحقیق را که شامل مفهوم مالیات، انواع آن، تشریح معافیت ها و جرایم مالیاتی در قوانین، مدیریت مالیات و معیار های آن، ویژگی های شرکت و ارتباط آن با مدیریت مالیات، نوع صنعت و تاثیر آن بر مدیریت مالیات، مالکیت نهادی و رابطه آن با مدیریت مالیات می شود، شرح داده خواهد شد. در انتهای فصل نیز به تحقیقات پیشین صورت گرفته مرتبط با پژوهش اشاره خواهد شد.

۲-۲٫ مالیات
۲-۲-۱٫ مفهوم مالیات
مالیات قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود. عده ای از صاحبنظران مالیات را مبلغی می دانند که دولت از اشخاص، شرکت ها و موسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عامه می گیرد.
مالیات یکی از موضوعات مهم اقتصادی هر جامعه است. قوانین مالیاتی نیز از جمله قوانین مادر در زمینه های اقتصادی و شاید یکی از مهمترین ارکان اعمال سیاست های اقتصادی دولت است(سعیدی و کلامی،۱۳۸۷). در گذشته هدف از وضع و اخذ مالیات تامین مالی دولت ها بود، اما به تدریج با آشکار شدن آثار اقدامات مالی دولت، مالیات به عنوان ابزاری برای رشد، ثبات و کاهش نابرابری تلقی گردید. مالیات یکی از عمده متغیر هایی است که دولت با بهره گرفتن از آن هم در متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری و هم در تخصیص منابع و توزیع درآمد اثر مطلوبی می گذارد. افزایش سهم مالیات در تامین مخارج دولت ها باعث کاهش آثار نامطلوب اقتصادی جامعه می شود(پورزمانی و شمسی، ۱۳۸۸). به همین دلیل موضوع مالیات از دیرباز مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد و مالیه عمومی قرار گرفته و قوانین مالیاتی نیز سیر تکاملی خود را طی نموده است.

۲-۲-۲٫ انواع مالیات
در مرسوم ترین شکل طبقه بندی، مالیات را به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی نموده اند.
۲-۲-۲-۱٫ مالیات های مستقیم
مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که پرداخت کنندگان آن مشخص است، نام و مشخصات و منبع مالیاتی آنها و سایر اطلاعات مربوط به هریک در پرونده های مالیاتی و فهرست مودیان درج گردیده است. این مالیات ها به طور مستقیم، توسط ماموریان مالیاتی مطالبه می شوند و معمولا به صورت فوری و در موعد های کوتاه مدت پرداخت می شوند(صفار یزدی، ۱۳۸۹). مالیات های مستقیم خود شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می شود. در حال حاضر مالیات های مستقیم در ایران بر اساس قانون مالیات های مستقیم و بنابر آخرین اصلاحات که در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تصویب شد، برقرار می باشد.
۲-۲-۲-۲٫ مالیات های غیر مستقیم
مالیات های غیر مستقیم مالیات هایی هستند که پرداخت کنندگان آن برای سازمان امور مالیاتی ناشناخته می باشد، به صورت غیرفوری پرداخت می شود و بین مرحله تشخیص و قطعی شدن آن از یک طرف و وصول و اجرا ازطرف دیگر فاصله زمانی وجود دارد(صفار یزدی به نقل از رزاقی، ۱۳۸۹). مالیات های غیر مستقیم در ایران بر قانون واحدی مبتنی نیست، بلکه به موجب قوانین متعدد و تبصره های قوانین بودجه کل کشور برقرار می گردند مانند قانون تجمیع عوارض یا قانون مالیات بر ارزش افزوده. مالیات های غیر مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اضافه می شود و به مصرف کننده تحمیل می گردد.

۲-۲-۳٫ مالیات بر درآمد شرکت ها
مالیات بر درآمد شرکت ها یکی از موارد مهم ما
لیات های مستقیم می باشد. این نوع مالیات، در واقع بر مبنای سود شرکت ها وضع می شود و سهم قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت ها را تشکیل می دهد. نرخ این مالیات در کشورهای گوناگون متفاوت است اما آنچه در حال حاضر در بیشتر کشورها مشاهده می شود آن است که نرخ این مالیات در سراسر جهان در حال کاهش است(سعیدی و کلامی، ۱۳۸۷). این مالیات برای نخستین بار در سال ۱۳۰۹ و به موجب قانون مالیات بر درآمد شرکت ها و تجارت در ایران مرسوم گردید. پیش از اصلاح قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها بر طبق ماده ۱۳۱ اعمال می شد. در واقع، تعدد نرخ برای شرکت ها وجود داشت، اما طبق ماده ۱۰۵ اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ جمع درآمد شرکت ها و درآمدهای ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *