منابع تحقیق درمورد تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده ها، بهبود عملکرد

های جستجوی علمی در اینترنت استفاده شده است.
مرحله دوم: در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است که از کتب لاتین و فارسی, پایان نامه ها, و به خصوص مقالات لاتین مجلات معتبر مالی پایگاه های اطلاعتی ScienceDirect ،Praquest و SSRN و … بدست خواهد آمد.

۳-۷ جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری این تحقیق شرکت های صنعتی می باشد.
لازم به ذکر است که کلیه اطلاعات جمع آوری شده در فایل های اکسل ذخیره سازی شده و ازحیث منطقی بودن نسبت های مالی با توجه به روند آن و کنترل رویداد موضوع تحلیل کارایی در سالهای مورد بررسی، اقدام به کنترل صحت اطلاعات مزبور با بهره گرفتن از انواع روش های تحلیلی شدند، تا موجب انحراف نامعقولی در آماره های آزمون نگردد.

۳-۸ ماهیت و منابع داده ها
در مواردی که بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مد‌نظر باشد و هدف محقق این است که بر اساس این ارتباط و با بهره گرفتن از داده‌های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر(متغیرهای) مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به تحلیل نماید، داده‌ها و متغیر‌های موجود در یک مدل معمولا در سه نوع مختلف می‌تواند باشد:
داده های سری زمانی۹۱
داده های مقطعی۹۲
داده های ترکیبی۹۳
داده‌های سری زمانی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در نقاط متوالی در زمان، اندازه‌گیری می‌کند. این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.
داده های مقطعی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در طول زمان و روی واحدهای متعدد اندازه‌گیری می‌کند، این واحدها می‌تواند واحدهای تولیدی، صنایع و یا شرکت‌های مختلف باشد.
داده های ترکیبی، در واقع بیان کننده داده‌های مقطعی در طی زمان است، یا به عبارت دیگر این داده‌‌ها حاصل ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی می‌باشد.
با توجه به ادبیات تحقیق موجود در این پژوهش از داده‌های مقطعی و سری زمانی استفاده شده است.

۳-۹ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات
یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در این زمینه، تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد که به عنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده استفاده می‌شود. امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمانها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری، پست، بیمارستانها، مراکز آموزشی، نیروگاه ها، پالایشگاه‌ها و… استفاده می‌شود. توسعه‌های زیادی از جنبه تئوری و کاربردی در مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها اتفاق افتاده که شناخت جوانب مختلف آن را برای به کارگیری دقیق تر اجتباب ناپذیر می‌کند. استفاده از مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سازمان را در شاخص های مختلف تعیین کرده و با ارائه میزان مطلوب آنها، خط مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و بهره وری مشخص می‌کند. همچنین الگوهای کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا بر اساس آنها انجام گرفته‌است به واحدهای ناکارا معرفی می‌شوند. الگوهای کارا واحدهایی هستند که با ورودی های مشابه واحد ناکارا خروجی های بیشتر یا همان خروجی ها را با بهره گرفتن از ورودی های کمتر تولید کرده‌اند. این تنوع وسیع در نتایج است که موجب شده استفاده از این تکنیک با سرعت فزاینده‌ای رو به گسترش باشد. همین امر موجب شده‌است که این تکنیک از بعد تئوری نیز رشد فزاینده‌ای داشته باشد و به یکی از شاخه‌های فعال در علم تبدیل شود.(ویکیپدیا)
تحلیل پوششی داده‌ها، یک روش برنامه‌ریزی ریاضی، برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم‌گیرنده‌ای که چندین ورودی و چندین خروجی دارند. اندازه‌گیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین فرار داشته است. در سال ۱۹۵۷، فارل با استفاه از روشی همانند اندازه‌گیری کارایی در مباحث مهندسی، به اندازه‌گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد. موردی که فارل برای اندازه‌گیری کارایی مد نظر قرار داد، شامل یک ورودی و یک خروجی بود. چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسه دادند والگویی را ارائه کردند که توانایی اندازه‌گیری کارایی به چندین ورودی و خروجی را داشت. این الگو، تحت عنوان تحلیل پوششی داده‌ها، نام گرفت و اول بار، در رساله دکترای ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ملی آمریکا در سال ۱۹۷۶ در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت(مهرگان۱۳۸۳). این تکنیک یک روش مبتنی بر تجربه می‌باشد که نیازی به مفروضات و محدودیت های سنتی سنجش کارایی ندارد. از زمان معرفی، این روش بطور گسترده در تمام سازمانها اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و… استفاده شده است اگر یک واحد تصمیم‌گیری تنها دارای یک نهاده و یک ستاده باشد کارایی این واحدها از طریق تقسیم ستاده به نهاده بدست می‌آید در حالتی هم که نهاده و ستاده‌های چندگانه وجود داشته باشد. در صورت وجود قیمت (ارزش) هر یک از نهادها و ستاده‌ها می‌توان از طریق تقسیم مجموع وزنی ستاده‌ها به مجموع وزنی نهادها کارایی را مشخص کرد.
۳-۹-۱ روند طراحی
روند طراحی مدل بدین صورت است که ابتدا واحدهای تصمیم گیری را که درصدد ارزیابی کارایی آنها هستیم مشخص واحد تصمیم گیری و با بهره گرفتن از رویکرد می‌کنیم و سپس با توجه
به مشخصات و ویژگی‌های سیستمی به تعیین و انتخاب داه‌ها و ستاده‌ها برای این واحد تصمیم گیری می‌پردازیم. سپس با جمع‌ آوری دیتاهایی در رابطه با مقادیر داده‌ها و ستاده‌های هر یک از واحد تصمیم گیری مدل ارزیابی کارایی آنرا مطابق با یکی از مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها فرمول کرده و سپس بعد از مدل تحلیل پوششی داده ها به ازاء هر واحد تصمیم گیری نمره کارایی آن بدست می‌آید و براساس نتایج حاصل از حل مدل به تجزیه و تحلیل وضعیت کارایی واحد تصمیم گیری پرداخته می‌شود.
۳-۹-۲ مفهوم کارایی در تحلیل پوششی داده‌ها
مفهوم کارایی که در تحلیل پوششی داده ها مورد استفاده قرار می‌گیرد همان حاصل تقسیم مجموع وزنی مقدار ستاده‌ها به مجموع وزنی مقدار داده‌ها می‌باشد. ولی در اغلب موارد که قیمت با ارزش (وزنهای) داده‌ها و ستاده‌ها مشخص نیست و یا داده‌ها و ستاده‌ها مقیاس‌های متفاوتی دارند از تحلیل پوششی داده ها برای تعیین میزان کارایی استفاده می شود. در تحلیل پوششی داده ها وزن های اختصاصی داده شده به هر یک از داده‌ها و ستاده‌ها از طریق حل یک مدل برنامه‌ریزی خطی بدست می‌آید. تحلیل پوششی داده ها این وزن ها را طوری تعیین می‌کند که کارایی واحد نسبت به سایر واحدها حداکثر شود.تعیین شاخص‌ها (پارامترهای مدل) و اندازه‌گیری آنها از آنجا که شاخص‌های ارزیابی عملکرد هر واحد تصمیم‌گیری که در روش تحلیل پوششی داده‌ همان پارامترهای ورودی و خروجی مدل هستند که بسته به اهداف و فلسفه وجودی آن تصمیم‌‌گیرنده و وظایف مهم مورد انتظار از آن و نیز عوامل تأثیرگذار و نوع هزینه‌هایی که برای آن انجام می‌گیرد فرق دارد.

۳-۹-۳ تحلیل پوششی داده ها و رویکرد سیستمی
یکی از مهمترین ویژگی‌های تحلیل پوششی داده ها داشتن یک رویکرد سیستمی به مجموعه واحد تصمیم گیری تحت ارزیابی است. یک سیستم مجموعه‌ای از افراد، منابع، مفاهیم و رویه‌هایی هستند که به گونه‌ای در تعامل با یکدیگر قرار گرفته‌اند که در راستای رسیدن به هدفی مشخص وظایفی را انجام می‌دهند. یک سیستم از سه بخش اصلی، داده‌ ، فرایند و ستاده تشکیل شده است. در هر سیستم داده‌ها شامل عناصری می‌شود که وارد سیستم می‌شود. فرایند شامل عناصری است که جهت تبدیل داده‌ها به ستاده‌ها ضروری هستند.
۳-۹-۴ الگوبرداری  با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها
برای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، تحلیل پوششی داده ها یک مجموعه از واحدهای کارا را مشخص می‌کند که می‌توانند به عنوان الگو برای بهبود عملکرد مورد استفاده قرار گیرند. براساس مدل تحلیل پوششی داده ها یک واحد تصمیم گیری ناکاراست اگر واحد یا ترکیبی از واحدها وجود داشته باشد که بتوان همان مقدار ستاده واحد تحت بررسی را با مقدار نهاده کمتری تولید کند. واحدهای تصمیم‌گیری تشکیل دهند. این ترکیب به‌عنوان گروه‌های الگو برای واحد تصمیم‌گیری ناکارا مطرح هستند تحلیل پوششی داده ها همچنین می‌تواند مقدار بهبود لازم را در هر یک از داده ها و ستاده‌های واحد ناکارا مشخص کند. لازم به ذکر است تحلیل پوششی داده ها یک ابزار تشخیص است و هیچ گونه استراتژی را برای کارا شدن یک واحد ناکارا ارائه نمی‌دهد.
۳-۹-۵ تعریف واحدهای تصمیم‌گیری
یک واحد تصمیم گیری نهادی است که داده‌ها را به ستاده‌ها تبدیل می‌کند.این واحدها، واحدهایی هستند که نوع یکسانی از وظایف را انجام داده و دارای اهداف و آرمانهای یکسان می‌باشند.واحدهایی که در تحلیل پوششی داده ها مورد استفاده قرار می گیرند باید همگن بوده و دارای داده‌ها و ستاده‌های یکسان و هم نوع باشند. انتخاب داده‌ها و ستاده‌ها  به طور واضح و روشن هر منبعی که به وسیله یک واحد استفاده می‌شود باید به عنوان داده در نظر گرفته شود.  هر واحد منابع را به ستاده‌ها تبدیل خواهد کرد و این ستاده‌ها شامل مقداری از کالاها و خدمات بوده که به وسیله  واحد ارائه می‌شود. در هنگام تصمیم‌گیری در مورد تعیین داده‌ها و ستاده‌های واحدها ما نیازمندیم که یک دادگاه مفهومی از آنچه که به عنوان یک داده یا ستاده برای یک واحد مطرح است داشته باشیم. همچنین ما نیاز داریم که این داده‌ها بطور واقعی موجود باشند. شاید یکی از مشکلاتی که در امر تعیین داده‌ها و ستاده‌ها وجود دارد این است که هر چند می‌توان داده‌ها و ستاده‌های زیادی را برای یک واحد در نظر گرفت وی در اکثر مواقع داده‌هایی در رابطه با این ها موجود نیست و این امر تصمیم‌گیری در مورد داده‌ها و ستاده‌ها را مشکل می‌کند. مشخص کردن داده‌ها و ستاده‌ها یکی از اقدامات مهم در استفاده از تحلیل پوششی داده ها می‌باشد. انتخاب داده‌ها و ستاده‌های صحیح نقش مهمی در تفسیر، استفاده و مقبولیت نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده ها برای مدیران دارد.

۳-۹-۶ انواع الگوها
رویکرد تحلیل پوشی داده‌ها دارای مدل های متعددی است که این مدلها برای اهداف خاصی طراحی شده‌اند. چنین مدل هایی امروزه کاربرد وسیعی در تحلیل کارایی سیستم‌های مختلف از جمله سیستم‌های تص

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *