Posted on

برای تثبیت شناساگرهای آبگریز بر روی پلیمرهای آلی آبگریز بکار رود. رزینهای Ambertlite XAD-2,4 بدین منظور مورد استفاده واقع شدهاند.
نارایاناسوامی۸۵ و همکارش روشی را استفاده کردند که در آن شناساگر ابتدا با استفاده از برهمکنشهای آبگریز بر روی رزین XAD-4 جذب سطحی میشود و سپس در غشاء پلیوینیلکلراید به دام میافتد [۵۳]. با