قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه ازهر، ۱۹۸۸،، نافیون،PVC،، کاتیونها

دانلود پایان نامه

حسگرهای نوری جهت اندازهگیری کاتیونها تاکنون بسترهای متفاوتی مانند نافیون،PVC، تبادلگر یون و … جهت انجام واکنش شیمیایی و سپس اندازهگیری خواص نوری مورد استفاده قرار گرفته است. در این قسمت ضمن ارائه تاریخچه کلی از حسگرهای نوری ازهر نوع بستر استفاده شده هم مثالی آورده شده است.
در سال ۱۹۸۸، یک حسگر نوری حساس به کلسیم توسط

  دانلود تحقیق با موضوع اثرت، گرفت:.، -اسمیرنف،

پاسخی بگذارید