منابع و ماخذ پایان نامه است.زمان، آن۲۰، نانوگرم، حدتشخیص

است [۶۷].
در سال ۲۰۰۴ صفوی و همکارانش یک حسگر نوری برای اندازه گیری (II) Hg ساختند که بر پایه تثبیت دیتیزون بر غشاء تریاستیل سلولز بود. ناحیه خطی آن ۹۴/۱-۱۵/۰میکرو گرم بر میلی لیتر و حدتشخیص آن۲۰ نانوگرم بر میلی لیتر گزارش شده است.زمان پاسخ حسگر وابسته به غلظت جیوه، ۹-۶ دقیقه است. مزاحمت اصلی دراندازه گیری با این حسگر یون مس

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *