قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه داشت[۶۶].، درناحیه۵۰-۵، ساختند.، صفوی۹۷

دانلود پایان نامه

نارایوناسوآمی۹۶ و همکارانش گزارش شد. حسگر مزکور از طریق تثبیت یک اتر تاجدار بر روی کو-پلیمری از جنس استیرن-دیوینیلبنزن و قرار دادن آن در نوک یک دسته فیبر نوری تهیه شد.این حسگر درناحیه۵۰-۵ مولار یون کلسیم پاسخ خطی داشت[۶۶].
در سال ۱۹۹۸ صفوی۹۷ و همکارانش یک حسگر نوری برای اندازهگیری مقادیر بالای pH ساختند. این حسگر بر پایه

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دیدگاهتان را بنویسید